Studijní obory SPŠE

Zde najdete přehled nabízených studijních oborů. Po kliknutí na název oboru přejdete na podrobný popis včetně učebního plánu. Pro vaší orientaci ve vyučovaných předmětech jsme připravili jejich podrobný popis na samostatné stránce. Na stránce maturita najdete rozpis maturitních předmětů a ukázky maturitních prací. Na další stránce najdete podmínky přijetí do daného typu studijního oboru. Bližší informace o různých oborech a vybavení učeben odborné výuky zjistíte a uvidíte na dnech otevřených dveří. Pro více informací o škole si prohlédněte stránku s fotografiemi a videem z naší školy. Na stránce ubytování zjistíte kontakt na internát. Přehled všech základních informací, které by vás mohly zajímat, důležité termíny a dokumenty, najdete na úvodní stránce.

Obory L

čtyřletý maturitní obor
„méně teorie, více praxe“

Mechanik elektrotechnik

Obory H

tříleté učební obory
„výuční list“

Elektromechanik Elektrikář

Obory L

dvouletý nástavbový studijní obor s maturitní zkouškou - „nástavba“

Provozní elektrotechnika

Informace o jednotlivých předmětech najdete na stránce   Vyučované předměty

Informace o maturitních předmětech najdete na stránce   Maturita

Průmyslová automatizace

26-41-M/01 Průmyslová automatizace

V nově zařazeném oboru na naší škole bychom rádi spojili tradiční elektro obor společně s programování průmyslových automatů a řízením technologických procesů. S nárůstem automatizace v průmyslu se současně zvyšuje poptávka po absolventech se znalostí programování PLC. Absolventi nového oboru dokáží komplexně řešit průmyslovou automatizaci, a to od elektrotechnického návrhu přes zpracování elektrotechnické dokumentace až po samotné programování průmyslových automatů včetně vizualizace technologických procesů. Díky tomuto zaměření se naši absolventi stanou vyhledávanými odborníky v oblasti průmyslové automatizace.

Od prvního ročníku se žáci zaměří na programování průmyslových automatů včetně jejich periferních zařízení, čidel a senzorů. Naučí se řídit celou řadu průmyslových pohonů od krokových motorů až po výkonné synchronní a asynchronní motory. Pochopí vazby mezi slaboproudou a silnoproudou elektrotechnikou. Seznámí se s výrobou a distribucí elektrické energie a to včetně moderních technologií obnovitelných zdrojů. Zároveň proberou i úvod do komunikačních rozhraní a sítí.

Nedílnou součástí výuky je spojení teorie a praxe. V rámci praktických předmětů si osvojí svoje teoretické znalosti na praktických úlohách. Díky našemu novému oboru mohou absolventi získat po maturitě osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice (vyhláška č. 50/1978 sb.)

Studijní plán oboru průmyslová automatizace

ročník1234
povinné předměty - všeobecně vzdělávací
český jazyk a literatura3333
cizí jazyk (AJ, NJ)3333
základy společenských věd0220
dějepis2000
fyzika3200
chemie2000
matematika4443
tělesná výchova2222
povinné předměty - odborné
ekonomika0210
výpočetní technika2022
číslicová technika3000
základy elektrotechniky3300
praxe3333
elektronika0335
elektrotechnická měření0045
technické kreslení2002
průmyslová automatizace0224
programovatelné automaty0330
celkem týdně32323232
nepovinné předměty
cvičení z matematiky0002
nahoru

Telekomunikace

26-45-M/01 Telekomunikace

V tomto oboru dochází k propojení tradičního elektro oboru s programováním a moderními IT technologiemi dnešní doby. V poslední době díky vývoji hardwarových prostředků pro telekomunikační zařízení vzrůstá poptávka po lidech se základním elektrotechnickým vzděláním doplněném o znalosti z oblasti programování a vývoje hardwaru. Takto profilovaný absolvent zvládne jak hardwarový návrh zařízení, tak i vývoj a aplikaci softwaru. V dnešní době při návrhu elektrotechnického zařízení se stává neoddělitelnou součástí i jeho softwarová část. Díky tomuto zaměření náš absolvent zvládne vývoj prototypových zařízení v oblasti telekomunikací a bude žádaným specialistou ve svém oboru.

První ročník je charakteristický odborným vzděláváním tvořícím důležitou bázi pro následné odborné zaměření, které si žáci volí na konci prvního ročníku.

Od druhého ročníku získá absolvent znalosti z oboru telekomunikační techniky a to od základních analogových systémů až po digitální, bezdrátové a družicové komunikace.

V rámci volitelného předmětu Tvorba mobilních aplikací získají žáci znalosti z oblasti mobilních technologií. Dokáží vytvářet software pro tyto platformy a budou se orientovat v operačních systémech mobilních zařízení.

V rámci volitelného předmětu Programovatelné embedded systémy získají žáci znalosti z oblasti programování těchto systémů a dokáží samostatně navrhovat a programovat prototypová zařízení.

Studijní plán oboru telekomunikace

ročník1234
povinné předměty - všeobecně vzdělávací
český jazyk a literatura3333
cizí jazyk (AJ, NJ)3333
základy společenských věd0220
dějepis2000
fyzika3200
chemie2000
matematika4443
tělesná výchova2222
povinné předměty - odborné
ekonomika0210
výpočetní technika0202
číslicová technika3000
praxe3333
elektronika3445
technické kreslení2020
algoritmizace a programování2000
počítačové sítě0022
telekomunikace0335
volitelné předměty
tvorba mobilních aplikací0234
programovatelné embed systémy0234
celkem týdně32323232
nepovinné předměty
cvičení z matematiky0002
nahoru

Elektrotechnika

26-41-M/01 Elektrotechnika

Zaměření - volí se až od 3. ročníku:

 • komunikační systémy
 • řídicí systémy
 • počítačová technika

Studium oboru elektrotechnika trvá čtyři roky a jedná se o denní studium zakončené maturitní zkouškou. V prvních dvou ročnících mají žáci ve všech třídách oboru stejné vyučovací předměty. Mezi nosné odborné předměty patří číslicová technika, výpočetní technika, základy elektrotechniky, elektronika, technické kreslení a praxe. Žáci si získané teoretické znalosti ověřují při praktickém výcviku ve specializovaných laboratořích.

Ve všeobecně vzdělávacích předmětech je kladen důraz na český jazyk, matematiku, fyziku a cizí jazyk. Žáci pokračují v cizím jazyce ze základní školy (pokud to možnosti školy dovolí). Na konci druhého ročníku si každý žák volí jedno ze dvou zaměření.

Kritériem výběru zaměření je zájem žáka o zvolené zaměření a následně průměrný prospěch v 1. a 2. ročníku studia.

Komunikační systémy

Absolvent studijního oboru elektrotechnika se zaměřením na komunikační systémy je připravován pro činnost v oblasti montáže, konstrukce a oživování elektronických zařízení a pro činnost v oblasti přenosové techniky drátové a bezdrátové.

Zaměření absolventa není jednostranné. Během studia získá rovněž potřebné znalosti z výpočetní techniky, hlavně v oblasti uživatelského software a základů programování v jazyce Java.

Řídicí systémy

Absolvent studijního oboru elektrotechnika se zaměřením na řídicí systémy je připravován pro činnosti středních technickohospodářských pracovníků v oblasti vývoje, výroby, montáže, oživování, údržby a provozu prostředků výpočetní a automatizační techniky, ale také pro oblast prodeje těchto prostředků nebo v jejich programování a využívání uživatelského software, programování v jazyce Java.

Absolvent získá všechny teoretické i praktické znalosti na úrovni absolventa elektrotechnické průmyslové školy slaboproudého zaměření. Má potřebné vědomosti z oblasti činnosti základních elektronických obvodů, měřící techniky, kombinačních a sekvenčních obvodů, obsluhy osobních počítačů typu PC, operačních systémů, uživatelského software, programování v Javě, činnosti a programování jednočipových monolitických mikropočítačů, snímačů neelektrických veličin, průmyslových automatů atd.

Počítačová technika

Absolvent studijního oboru Elektrotechnika se zaměřením na počítačovou techniku jsou připravováni pro činnosti v oblasti vývoje, návrhu, realizace, diagnostiky, ladění, údržby a provozu jednotlivých počítačů a počítačových sítí, databází, internetových a multimediálních aplikací a to pomocí moderních technologií. Oproti absolventům oborů Informační technologie na naší i jiných středních školách, mohou absolventi získat po maturitě osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice (vyhláška č. 50/1978 sb.).

Studijní plán oboru elektrotechnika

ročník1234
povinné předměty - všeobecně vzdělávací
český jazyk a literatura3333
cizí jazyk (AJ, NJ)3333
základy společenských věd0220
dějepis2000
fyzika3200
chemie2000
matematika4443
tělesná výchova2222
povinné předměty - odborné
ekonomika0210
výpočetní technika2000
informatika2200
číslicová technika3000
základy elektrotechniky3300
praxe3333
elektronika0300
elektrotechnická měření0045
technické kreslení0300
mikroprocesorová technika0030
volitelné předměty - komunikační systémy
elektrotechnologie0002
radiotechnická zařízení0035
komunikační technika0035
simulace obvodů0011
volitelné předměty - řídicí systémy
programování0023
automatizace0034
automatizační cvičení0002
elektronika0024
volitelné předměty - počítačová technika
hardware0034
počítačové sítě0023
servis IT0003
elektronika0023
celkem týdně32323232
nepovinné předměty
cvičení z matematiky0002
nahoru

Informační technologie

18-20-M/01 Informační technologie

Zaměření - již od 1. ročníku:

 • programování a hardware,
 • grafika a webdesign.

Studium oboru informační technologie trvá čtyři roky a jedná se o denní studium zakončené maturitní zkouškou. Obor svoji koncepcí reaguje na poslední trendy vývoje informatiky a výpočetní techniky. Je určen pro žáky se zájmem o výpočetní techniku, počítačové sítě, programování, webové a grafické aplikace. Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolvent nejen pracoval s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími prostředky ICT, využíval adekvátní zdroje a efektivně pracoval s informacemi.

Tento obor otevíráme již od prvního ročníku v jednom ze dvou zaměření:

Všeobecně vzdělávací předměty jsou v obou zaměřeních stejné a je kladen důraz na český jazyk, matematiku, fyziku a cizí jazyk. Žáci pokračují v cizím jazyce ze základní školy (pokud to možnosti školy dovolí). Jedná se o studijní maturitní obor a tak se věnuje těmto předmětům zvýšená pozornost.

Informační technologie - Programování a hardware

18-20-M/01 Informační technologie

Zaměření - programování a hardware

Studijní obor Informační technologie s uvedeným zaměřením bude na naší škole ve školním roce 2019/2020 otevřen již podesáté a počet přijímaných opět bude 90 žáků.

Převážná část výuky je věnována moderním informačním technologiím. V profilových odborných předmětech žáci získají zkušenosti s návrhem a spravováním databázových systémů, tvorbou webových stránek a webových aplikací včetně dynamických stránek a jazyku PHP. Žáci jsou dále seznámeni s moderními technologiemi počítačových sítí a konstrukcí počítačů a hardwarových komponent. Absolvent se naučí základy operačního systému Linux, osvojí si ovládání běžných síťových aplikací a zná standardní síťové protokoly. Ovládá software a nástroje pro zpracování rastrové i vektorové grafiky, orientuje se v oblasti multimédií a získá znalosti DTP zpracování dokumentů.

Absolvent se může uplatnit především ve středních technickohospodářských funkcích:

 • správa informačních systémů,
 • návrhy a provoz www stránek,
 • návrhy a provoz internetových obchodů,
 • tvorba a správa databázových systémů,
 • při řízení a obsluze automatizovaných pracovišť, regulačních jednotek a elektronických přístrojů a zařízení,
 • operátor výpočetní techniky,
 • programátor,
 • správce aplikací,
 • technik IT.

Studijní plán oboru IT programování a hardware

ročník1234
povinné předměty - všeobecně vzdělávací
český jazyk a literatura3333
cizí jazyk (AJ, NJ)3333
základy společenských věd0220
dějepis2000
fyzika3200
chemie2000
matematika4443
tělesná výchova2222
povinné předměty - odborné
ekonomika0210
informatika3323
číslicová technika0200
multimédia0030
elektrotechnika2000
servis PC3000
praxe0300
hardware0023
operační systémy0203
počítačové sítě0043
zabezpečení dat0004
programování3220
webové aplikace2222
maturitní seminář0003
databáze0020
celkem týdně32323232
nepovinné předměty
cvičení z matematiky0002
nahoru

Informační technologie - Grafika a webdesign

18-20-M/01 Informační technologie

Zaměření - grafika a webdesign

Studijní obor Informační technologie s uvedeným zaměřením bude na naší škole ve školním roce 2019/2020 otevřen teprve pošesté a počet přijímaných bude 30 žáků. Svoji náplní je tento obor vhodný i pro dívky.

Absolvent získá dobré technické znalosti a dovednosti z oblasti grafických a multimediálních aplikací, webových aplikací, počítačového hardwaru i softwaru.

Učební plán je koncipován tak, že si žáci osvojí práci s uživatelským softwarem, dále tvorbu webových stránek, pracují v grafických vektorových a rastrových programech, znají typografická pravidla a odborné normy, vytvářejí animace, orientují se v problematice ekonomiky a marketingu.

Absolvent oboru dovede identifikovat požadavky a představy zákazníka o webových stránkách, identifikuje žádoucí funkce webových stránek, definuje vlastnosti a sestavy použitého webdesignu v souladu s představami zákazníka a funkcemi webových stránek, určí grafický vzhled webových stránek, vytvoří webové stránky s využitím web technologií a grafických programů, vytvoří grafické archivy a knihovny grafických prvků, vytvoří webové stránky pro databázové systémy a další.

Absolventi tohoto oboru najdou mimo jiné uplatnění jako tvůrci a designoví návrháři webových stránek například v reklamních agenturách, softwarových a marketingových firmách.

Studijní plán oboru IT grafika a webdesign

ročník1234
povinné předměty - všeobecně vzdělávací
český jazyk a literatura3333
cizí jazyk (AJ, NJ)3333
základy společenských věd0220
dějepis2000
fyzika3200
chemie2000
matematika4443
tělesná výchova2222
povinné předměty - odborné
ekonomika0210
informatika3230
hardware0024
operační systémy0034
počítačové sítě0220
grafika3222
grafika 3D0333
grafická tvorba4000
marketing0002
webdesign3220
multimédia0303
maturitní seminář0003
celkem týdně32323232
nepovinné předměty
cvičení z matematiky0002
nahoru

Mechanik elektrotechnik

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

Studium oboru mechanik elektrotechnik trvá čtyři roky a jedná se o denní studium zakončené maturitní zkouškou. Jde o obor ze skupiny oborů L, které jsou praktičtěji zaměřené s menším podílem teoretické výuky zakončené maturitní zkouškou.

Absolvent oboru se uplatní především v pracovních funkcích, které vyžadují jak dobrou teoretickou přípravu v elektrotechnice a elektronice, tak i odpovídající manuální zručnost. Je schopen zabývat se návrhy, výrobou, montáží, údržbou, oživováním, seřizováním, zkoušením, testováním, servisem, opravami a obsluhou, elektrotechnických zařízení, elektrických strojů, přístrojů a rozvodných sítí. Absolvent je připraven instalovat, opravovat, udržovat a kontrolovat elektrické rozvody a zařízení. Měří a testuje různé typy elektrických strojů, elektrospotřebičů a specializovaná zařízení, která využívají ke své činnosti elektrickou energii. Montuje a uvádí do provozu zařízení anténní a satelitní techniky, spotřební elektroniky, elektronických zabezpečovacích a protipožárních systémů (EZS a EPS) a zařízení automatizační techniky.

Absolvent se uplatní při výkonu povolání ve výrobních i nevýrobních organizacích, všude tam, kde je nutné odborné zajištění provozu elektrických zařízení. Jde o pozice jako např. elektromechanik, mechanik elektronik, elektrotechnik, konstruktér, revizní technik, energetik, elektrodispečer, zkušební technik, servisní technik elektrických zařízení, opravář elektrických spotřebičů, výpočetní a spotřební elektroniky.

Studijní plán oboru mechanik elektrotechnik

ročník1234
povinné předměty - všeobecně vzdělávací
český jazyk a literatura3333
cizí jazyk (AJ, NJ)3333
základy společenských věd0220
dějepis2000
fyzika2300
chemie2000
matematika4334
tělesná výchova2222
povinné předměty - odborné
ekonomika0030
výpočetní technika1113
číslicová technika0002
základy elektrotechniky4200
materiály a technologie2000
elektronika0222
elektrotechnická měření0222
technická dokumentace2000
automatizace0002
elektronická zařízení0023
odborný výcvik6996
celkem týdně33323232
nepovinné předměty
cvičení z matematiky0002
nahoru

Elektromechanik pro zařízení a přístroje

26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Tříletý učební obor ukončený závěrečnou zkouškou s výučním listem, jehož absolvent se uplatní především v pracovních funkcích zabezpečujících kvalifikované servisní práce na elektrotechnických zařízeních a přístrojích. Absolvent je připraven instalovat, uvádět do provozu, kontrolovat, udržovat a opravovat elektrotechnická zařízení a přístroje. Pomocí měřicích, anebo testovacích přístrojů a technické dokumentace k příslušnému elektrotechnickému zařízení dovede identifikovat technické problémy při závadách, zvažovat možnosti jejich řešení a realizovat opravu optimálním způsobem pro daný případ. Ovládá činnosti spojené s identifikací závady, opravou a uváděním do provozu elektrotechnických zařízení a přístrojů, popřípadě jejich typických částí, např. elektrické a elektronické funkční celky technických zařízení zpracovávajících signály či informace, elektrické pohony a napájecí zdroje apod. Absolvent ovládá základní operace na obráběcích strojích (soustružení, frézování).

Absolvent se uplatní při výkonu povolání ve výrobních i nevýrobních organizacích, všude tam, kde je nutné odborné zajištění provozu elektrických zařízení. Uplatnění absolventů je směřováno hlavně do pracovních pozic, které vyžadují především odpovídající manuální zručnost.

Výuka tohoto oboru probíhá v areálu školy Do Nového 1131, Pardubice, kde se nacházejí moderně vybavené elektrotechnické dílny a díky svému praktickému zaměření je zde zabezpečena silná vazba na elektrotechnické firmy v Pardubickém regionu.

Studijní plán

ročník123
povinné předměty - všeobecně vzdělávací
český jazyk a literatura221
cizí jazyk222
občanská nauka111
fyzika21 
ekologie 1 
matematika221
tělesná výchova111
povinné předměty - odborné
ekonomika 11
výpočetní technika111
základy elektrotechniky5  
elektronika 23
elektrická měření 22
elektrické stroje a přístroje 2 
technická dokumentace2  
materiály a technologie1  
technologie zařízení 12
strojnictví2  
odborná praxe121418
nahoru

Elektrikář

26-51-H/01 Elektrikář

Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem, jehož absolvent je připraven instalovat, opravovat, udržovat a kontrolovat elektrické rozvody a zařízení. Měří a testuje různé typy elektrických strojů, elektrospotřebičů a specializovaná zařízení, která využívají ke své činnosti elektrickou energii. Absolvent montuje a uvádí do provozu zařízení anténní a satelitní techniky, spotřební elektroniky, elektronických zabezpečovacích a protipožárních systémů (EZS a EPS) a zařízení automatizační techniky.

Absolvent se uplatní při výkonu povolání ve výrobních i nevýrobních organizacích, všude tam, kde je nutné odborné zajištění provozu elektrických zařízení. Uplatnění absolventů je směřováno hlavně do pracovních pozic, které vyžadují jak dobrou teoretickou přípravu v elektrotechnice ale i odpovídající manuální zručnost. Hlavně jde o pozice jako provozní elektrikář, opravář elektronických zařízení, elektrikář zabezpečovacích zařízení, opravář elektrických spotřebičů, elektromontér, montér elektrorozvodných sítí, stavební elektrikář, provozní elektrikář železniční dopravy, elektrotechnik-údržbář a další.

Výuka tohoto oboru probíhá v areálu školy Do Nového 1131, Pardubice, kde se nacházejí moderně vybavené elektrotechnické dílny a díky svému praktickému zaměření je zde zabezpečena silná vazba na elektrotechnické firmy v Pardubickém regionu.

Studijní plán

ročník123
povinné předměty - všeobecně vzdělávací
český jazyk a literatura223
cizí jazyk222
občanská nauka111
fyzika21 
ekologie 1 
matematika221
tělesná výchova111
povinné předměty - odborné
ekonomika  2
výpočetní technika111
základy elektrotechniky6  
elektronika 31
elektrická měření  2
elektrické stroje a přístroje 3 
elektronická zařízení  3
stroje a zařízení 1 
technologie22 
strojnictví2  
odborná praxe121418
nahoru

Provozní elektrotechnika - nástavba

26-41-L/52 Provozní elektrotechnika

Dvouleté nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou. Studium je určeno pro absolventy tříletých učebních oborů elektrotechnických, které byly ukončené závěrečnou zkouškou s výučním listem. Návaznost mezi nástavbovým studiem a našimi tříletými obory vzdělání s výučním listem je zachována.

Absolvent je připraven tak, že je připraven instalovat, opravovat, udržovat a kontrolovat elektrické rozvody a zařízení. Absolvent měří a testuje různé typy elektrických strojů, elektro-spotřebičů a specializovaná zařízení, která využívají ke své činnosti elektrickou energii. Absolvent montuje a uvádí do provozu zařízení anténní a satelitní techniky, spotřební elektroniky, elektronických zabezpečovacích a protipožárních systémů (EZS a EPS) a zařízení automatizační techniky. Absolventi se mohou uplatnit při činnostech spojených s oblastí výstavby energetických zdrojů, elektrických sítí, při výrobě, distribuci a užití elektrické energie, v oblasti zkušební, regulační, servisní a montážní techniky, při výrobě, využití a údržbě elektrických strojů, přístrojů, elektronických zařízení, při opravách a servisu elektronických zařízení, popř. jejich dílčích částí pro zpracování signálů a informací. Dále v oblasti systémů pro měření, regulaci a automatizaci, při montáži, sestavování, řízení, obsluze a servisu automatizovaných pracovišť, regulačních jednotek, elektronických zařízení a přístrojů.

Studijní plán oboru provozní elektrotechnika

ročník12
povinné předměty - všeobecně vzdělávací
český jazyk a literatura44
cizí jazyk44
fyzika20
matematika44
tělesná výchova22
povinné předměty - odborné
ekonomika a řízení22
výpočetní technika22
elektrotechnika33
elektronika22
elektrická měření33
elektrotechnická zařízení22
automatizace22
provozní technika02
nahoru